باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 198 (و محل تفسیر هذه الغیب) 53 پایگاه و منزلت خاصّ [ذات غیب و ناشناخته] شود که غایب است. باب سپس حدیثی ‌ رجوع به قائم، محمّد بن حسن، می اشاره ˝ غیبت ˝ کند که در آن به مراتب مختلفی از ‌ از امام جعفر صادق نقل می 54 شده است. تر اشاره کردیم که چگونه باب هنگام نگارش این اثر از اصطلاحات ‌ پیش امّا به این نکته نیز باید توجّه کنیم که عدد 55 و افکار شیخیّه متأثّر بوده است. هفت، که بیانگر اهل بیت نیز هست، هم برای شیعۀ اثنی عشری، و هم برای 56 باشد. ‌ یا اسماعیلیّه بسیار حائز اهمیّت می ˝ سبعیّه ˝ در پایان این بررسی کوتاه از نخستین تفسیر باب، که نخستین اثر عمدۀ یا ˝ صلوة ˝ او نیز هست، به وجه دیگری از آن، که چگونگی پرداختن به لفظ طور نمادین و استعاره به ‌ کنیم. در این تفسیر صلوة به ‌ نماز باشد نیز اشاره می شرح و تعبیر شده ˝ ولایت ˝ محمّد و اهل بیت وی، و هدایت مطلقۀ آنان یعنی است. پیش از هر چیز ادای نماز نمادی است از اطاعت از محمّد، ورّاث و است. از آغاز تا انجام، در این ˝ ولایت مطلقه ˝ اولاد و احفاد او که همان فریضه شکلی از یکتایی خدا (صورة التفرید)، وحدت الهی (هیکل التوحید) و نمادی از عشق و سرسپردگی (شبح الولایه) را شاهدیم. البته محمّد و آل آوردند چون نماز مقام تمایز بین عاشق و ‌ محمّد نیز این فریضه را بجا می معشوق (خدا) است، و اهل بیت بهترین مثال این عشق و نماد حدیث مشهور کنت کنز مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق ˝ گوید ‌ قدسی هستند که می (گنجی پنهان بودم، خواستم شناخته شوم، از اینرو انسان [خلق] ˝ لکی اعرف پیامبر/امامان ‌ به اهل بیت ˝ خلق ˝ را آفریدم). [بر اساس تعبیر باب در اینجا ظاهر شد و بندگی ˝ ربوبیّت ˝ اشاره دارد]. بنابراین با وساطت امامت است که تحقّق یافت. بنابر این نمازگزاردن امامان که در حدّ کمال است، ˝ مربوبیّت ˝ .۲۳ محفظۀ ملّی آثار بهائی 53 .۲۳-۴ محفظۀ ملّی آثار بهائی 54 الوجود و ‌ شناسی شیخ احمد و موضوع تمایز بین واجب ‌ ن.ک. توصیف هستی 55 .Rafati, 103-4 گانه ارائه شده است ‌ الوجود که در مراحل هفت ‌ ممکن الاصول )۹۴/۳۲۹ و یا ۹۳۹/۳۲۸ : برای مثال نگاه کنید به چهار کتاب معتبر کلینی (مرگ 56 . در بالای یکی از فصول نوشته ۲۷ پاورقی ۲۴۹ ) ، (طهران بدون سال چاپالکافی ‌ من ˝. باب فی انّه لا یکون شیء و السّماء و الارض الاّ بالسبعه ˝ : شده است

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2