باب و جامعۀ بابی ایران

21 باب، خورشیدی در شبی بی سحر خانوادۀ باب در مرغ محلّه سکنی داشت که از محلّات خوب شیراز و محل سکونت تجّار ِمعتبر شهر بود. بافت سنّتی جوامع شهری ایران که ارتباط داد. ‌ تنگاتنگ بازار و مسجد اساس آن بود به آن محلّه چهرۀ مذهبی نیز می های ‌ های حیدری-نعمتی که در آن زمان بین محلّه ‌ عباس امانت به جنگ کند که لوطیان هر محل، برای حفظ برتری خود و ‌ شیراز رایج بود اشاره می های ‌ پرداختند. تجّار و خانواده ‌ حامیانشان، اغلب با دستۀ مخالف به نزاع می جستند و حاضر نبودند شهرت و ‌ ها کناره می ‌ معتبر معمولاً از این درگیری ثروت خود را با همراهی آشکار با یکی از این دو گروه فدای قماری بستگی ‌ ناخواسته سازند. در عوض اهتمام ایشان بر پشتیبانی از یکدیگر و هم 4 رفت. ‌ های تجارتی نیز بشمار می ‌ استوار صنفی بود که تضمینی برای موفّقیّت 5 سال نداشت از دست داد. ۴۹ باب در خردسالی پدر خود را که بیش از با درگذشت شوهر و بر طبق وصیت او، مادر با طفل خردسال خود به منزل برادرش حاجی سیّد علی (خال اعظم) نقل مکان کرد و از آن پس، سیّد علی 6 محمّد تحت سرپرستی دائی خود قرار گرفت. از ذهن جستجوگر و توجّه فراوان باب به انجام فرایض دینی در دوران ها اشاره خواهیم ‌ هایی نقل شده است که در زیر به برخی از آن ‌ کودکی داستان کرد. تاریخ دقیق بسیاری از حوادث مهمّ زندگانی او را نیز در دست داریم و عربی، رسالۀ بیان فارسی که خود با دقّت زایدالوصفی در آثاری مثل و غیره آورده الاسماء ‌ قیّوم الحرمین (در پاسخ میرزا محیط کرمانی)، ‌ بین 4 Amanat RR 111. ها بعد در یکی از رسالات خود با ‌ مرگ پدر باید اثر عمیقی بر باب گذارده باشد. سال 5 لحنی اندوهبار از این که چگونه پدر با مرگش مقام ظهور او را در نیافت، از خدا خواهد در مقام ملائک عرش، آیین او را به پدر ابلاغ کند و او را در زمرۀ مؤمنین ‌ می اللّهم ربنا انّ ابی قد مات بالحقّ و لم یرنی علی ˝ : شمار آورد. اصل بیان اینست ‌ به الکلمةالاکبر ‌ الاکبر فالهمه یا مولای امری فی مقعده مع ملائکةالعرش و ثبّته علی ‌ الکلمة ˝. الباب محمودا ‌ بجودک و اکتب اسمه مع الّذین کانوا فی فسطاس الذکر من حول عهد اعلیٰ، زندگانی حضرت . ن.ک. افنان، ابوالقاسم ۳۹ ، سورۀ الجهاد آیۀالاسماء ‌ قیّوم ) عهداعلیٰ (از این پس: افنان، ۳۰ ،۲۰۰۰ اکسفورد Oneworld انتشارات باب، حاجی سیّد علی نه تنها در حقّ باب پدری کرد بلکه نخستین کسی بود که پس از حروف 6 حیّ به باب ایمان آورد. هنگام گرفتاری باب در قلعۀ چهریق به زیارت او شتافت و در بازگشت به شیراز، در طهران اسیر شد و همراه با شش تن بابی دیگر به شهادت رسید. ، مؤسّسۀ مطبوعات امری آلمان ۳. ج تاریخ ظهورالحق ن.ک. فاضل مازندرانی، اسداللّه. ). نقش مهم حاج سیّد علی در سالیان ظهورالحق (از این پس: مازندرانی، ۱۷۶ ،۲۰۰۸ اوّلیّۀ دیانت بابی در صفحات بعد آمده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2