باب و جامعۀ بابی ایران

23 باب، خورشیدی در شبی بی سحر 12 مظلومیّت گفت در خانۀ جدّم بودم. از اهتمام او به نماز و عبادت، حتّی در سنین کودکی، و از این که گاه شد نیز مواردی نقل شده است. ‌ حتّی در همهمۀ کلاس غرق افکار خود می از جمله روزی هنگامی که شاگردان کلاس جملگی به دستور معلّم مشغول کرد. یکی از شاگردان ‌ تکرار عبارتی بودند باب ساکت بود و همراهی نمی علّت سکوت را پرسید در جواب بیتی از حافظ زمزمه کرد: ترا ز کنگرۀ عرش 13 زنند صفیر / ندانمت که در این دامگه چه افتادست. ‌ می دانیم که باب عدم رضایت خود از شیوۀ کهنه و سنّتی ‌ به درستی نمی تدریس را، که گاه با خشونت و تنبیه بدنی اطفال همراه بود، به مادر و دائی نویسد، شیخ عابد با ملاحظۀ ‌ می نبیل زرندی داشت یا نه. ‌ خود ابراز می رود تقاضا ‌ اش می ‌ العادۀ باب روزی با او به حجرۀ تجارتی دائی ‌ حالات خارق کند که وی را از تدریس به طفل معاف دارند. دائی باب با لحنی ‌ می گوید آیا به شما نگفتم که بر طبق ‌ بار ولی ملایم رو به باب کرده می ‌ ملامت با این سخنان بار دیگر 14 اصول مکتب و مانند دیگر شاگردان رفتار کنید؟ خانه بازگشت. امّا روح بزرگ و فراست و بینش غیر عادی او ‌ باب به مکتب بیش از آن تحمّل تنگنای مکتب را نیاورد، و سرانجام با موافقت دائی ترک تحصیل نمود. از آن پس باب، که آن زمان ده سال داشت، در تجارتخانۀ 15 کار شد. ‌ دائی خود مشغول به میرزا سیّد علی امید این که باب به تحصیلات بیشتری روی آورد را از ، تاشکند بدون تاریخ چاپ الاعداء ‌ کشف الغطاء عن حیل گلپایگانی، میرزا ابوالفضل. 12 ، افنان، ۷۹ نقطۀ اولی چنین نقل شده در فیضی، ‌ )؛ همالغطاء ‌ کشف (از این پس: ۸۳-۸۴ و دیگر مراجع. ۳۵ عهد اعلیٰ ها ‌ های بیشتری از این داستان ‌ . در تواریخ بابی/بهائی نمونه ۷-۸ تاریخ اللّه، ‌ میرزا حبیب 13 چنین ن.ک. : ‌ توان یافت. در مورد دوران کودکی باب هم ‌ می Lambden, S. ‘An Episode in the Childhood of the Bab,’ in In Iran: Studies in Babi and Baha’i History, ed. Peter Smith, 1-32. (Los Angeles: Kalimat Press, 1986.) 14 Nabil Zarandi, Mulla Muhammad. The Dawn Breakers: Nabil’s Narrative of the Early Days of the Baha’i Revelation, Trams. And ed. By Shoghi Effendi. Wilmette Ill., 1932, 77-78. (Hereafter cited as Nabil Zarandi.) ترجمه و تلخیص اشراق خاوری، الانوار، تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ‌ مطالع در ترجمۀ فارسی: .۶۲ ،۱۹۹۱ چاپ مرآت دهلی ای بر این مبنی نقل ‌ اثر باب جمله الفهرست ‌ کتاب که از ۲۰ پاورقی ۳۷ عهد اعلیٰ افنان، 15 شده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2