باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 24 ) که او را نزد یکی از ۱۸۳۴/۱۲۵۰ ً دست نداد. باب پانزده سال داشت (تقریبا علمای مشهور شیخی شیراز ملّا عبدالخالق یزدی برد تا بر سبک زمان عربی و صرف و نحو و اصول فقه اسلامی بیاموزد. ملّا عبدالخالق یزدی در گفتگو کند: ‌ چنین نقل می قزوینی با ملّا عبدالرحیم کردم و مجلس درس داشتم، ‌ در شیراز [در مسجد وکیل] امامت می که همین بزرگوار را خالوی ایشان آوردند پیش من، و فرمودند که این وجود به صلاح و تقوی آراسته [است] امّا سواد ندارد. شما قدری متوجّهش باشید. بعد از قبول، او را سپردم به پسر کوچک کرد که شخصی را به من ‌ خود. چند روز دیگر پسر آمد شکایت می 16 ای که اصلاً مقدّمات (صرف و نحو) ندیده. باید امثله ‌ سپرده بخواند و درس امثله گفتن شأن من نیست. بعد او را فرستادند به بینم عقلم متحیّر ‌ بدیله می ‌ تجارت. حال نوشتجات عالیه و آیات بی 17 ماند. ‌ می ها و ‌ خانه ‌ عباس امانت با توجّه به سبک تدریس سنّتی و خشک مکتب های دینی آن زمان، دلزدگی و بی رغبتی باب را از تحصیل در ‌ مدرسه داند و به مشاهدات یک تاجر انگلیسی که در سال ‌ خانه عجیب نمی ‌ مکتب کنند ‌ آنچه در این مدارس تدریس می ˝ : نماید ‌ در شیراز بوده استناد می ۱۸۵۰ زبان فارسی و عربی، قرآن و تفاسیر، قوانین اسلامی، منطق و فلسفه اخلاق است. از تاریخ و جغرافیا و ریاضیّات و علوم امروزی خبری نیست، بلکه ˝ باشد ‌ تأ کید بر آموختن زبان عربی است که از احترام فراوان برخوردار می های ‌ دستور زبان عربی پیچیده و مشکل است... کتاب ˝ : افزاید ‌ می ‌ وی سپس ترین مسأله گرامر این زبان نوشته شده که هدف آن، به ‌ فراوان در مورد جزئی 18˝. جای آسان ساختن آموزش، دشوار ساختن آنست امثله کتاب مقدّماتی به فارسی-عربی در آموزش دستور زبان عربی است که به قلم سیّد 16 های درسی طلّاب علوم ‌ ) نگاشته شده و جزء کتاب ۱۴۱۳/۸۱۶ شریف جرجانی (مرگ به چاپ رسید. به نقل ۱۸۵۲/۱۲۶۸ دینی درآمده. این کتاب نخستین بار در ایران در سال .Amanat RR 117 از .۱ پاورقی ۱۳۸ ظهورالحق مازندرانی، 17 18 Amanat RR 117, quoting: Benning, R. B. M. Journal of Two Years’ Trade in Persia 2 vols. London 1875. I. 282.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2