باب و جامعۀ بابی ایران

25 باب، خورشیدی در شبی بی سحر موضوع سواد سیّد علی محمّد شیرازی و اشتباهات دستوری در برخی از آثار او همواره دستاویز مخالفین آیین بابی بوده است. این گروه سبک گاه دانند ‌ سوادی او می ‌ غیر معمول برخی از آثار فارسی و عربی باب را گواه کم پذیرند. از آن سو ‌ و بر آن اساس ادّعای او را، مبنی بر آوردن آیینی جدید نمی های کوتاه تحصیل او، افکار متعالی و انقلابی باب، و سبک ‌ پیروانش سال های فارسی و عربی او را دلیلی بر حقّانیت باب و علم ‌ محکم و روان نوشته ای به نام صحیفۀ ‌ دانند. در همین زمینه باب در رساله ‌ لدّنی و آسمانی او می ها و جملات برخی ‌ نویسد این که واژه ‌ عدلیّه به پاسخ معترضین برخاسته و می نیست بدان دلیل است که همگان ˝ اهل شبهه ˝ از آثار او بر روش نگارش شود از تحصیل و کسب علوم نیست، بلکه از ‌ بدانند آنچه از قلم او جاری می گیرد و به همین جهت ‌ قلب او که از انوار الهی روشن است سرچشمه می اللّه (قرآن) ‌ قوانین زبان او با قوانین زبان مردم تفاوت دارد چنانکه در کلام 19 نیز چنین است. راند ‌ صداقت باب در این که تحصیلاتی نداشته و آنچه بر قلم و زبان می که خطاب به گروهی از تفسیرالهاء الهام الهی است چشمگیر است. در ای از علوم معموله نخوانده و هرگز ‌ خورد که حتّی کلمه ‌ علماست سوگند می اش نبوده که مطالبش را به حافظه بسپارد، و این ‌ کتابی علمی در دسترس اش لطف و کرامت خداوندی است...و اضافه ‌ هدیۀ الهی (آیین او) سرچشمه نماید: امروز اگر کسی از من از مسائل علمی بپرسد به خداوند سوگند که ‌ می اطّلاعم و خود را به آن مفتخر ‌ دانم، و از صرف و نحو نیز بی ‌ پاسخش را نمی دانم، زیرا خداوند در روز رستاخیز بر همگان روشن خواهد ساخت که من ‌ می 20 مند بودم. ‌ تنها از بخشش او بهره بر خلاف عدم رغبت او به علومی که از حرف آغاز و به حرف ختم را، در علوم ˝ امّت عیسی ˝ ، شود باب در آثارش دستاوردهای غربیان ‌ می تصریح دارد که خارج از جهان شیعه بیان فارسی تجربی ستوده و در کتاب در همان 21 در کشورهای دیگر علماء و دانشمندانی در هر رشته وجود دارند. . در اینجا نقل از ۱۵۵ ،۸۲ صحیفۀ عدلیّه. نسخه خطّی محفظۀ ملّی آثار بهائی شماره 19 .Amanat RR 117, n.44 ، در اینجا نقل از ۵۵-۵۶ . صفحات ۶۷ تفسیرالهاء محفظۀ ملّی آثار بهائی، شمارۀ 20 .Amanat RR 117. n.45 .۱۳/۶ بیان فارسی 21

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2