باب و جامعۀ بابی ایران

27 باب، خورشیدی در شبی بی سحر 24 تجارتی در شیراز، یزد و بوشهر در همین شبکه به داد و ستد اشتغال داشتند. داد و ستدهای ‌ حساب ‌ ابوالقاسم افنان بر اساس اسناد خانوادگی و صورت دهد. ‌ تصویر روشنی از تجارت باب به دست می خاندان افنان تجارتی واردات باب از هندوستان عبارت بوده است از شکر، چای، قلع، نیل و های قلمکار، برای دوختن پرده، لباس زنانه یا ‌ چنین انواع پارچه ‌ ادویه، هم های زربفت، و باز از طریق هندوستان ‌ سفره. انواع ترمه، زری و پارچه های نخی. از آن سو کالاهای صادراتی ‌ های ماهوت انگلیسی یا پارچه ‌ پارچه شامل فرش، برگ گل خشک شده، گلاب، خواربار، خشکبار مثل مغز بادام و کشمش بوده و در برخی موارد اشرفی و مسکوکات طلا نیز خرید و فروش شده است. بر اساس این اسناد باب در شهرهایی مثل یزد، اصفهان، ‌ می 25 های تجارتی داشته است. ‌ کاشان، قزوین نیز طرف ها امتناع داشته. در هیچ ‌ کالاهایی نیز بوده است که باب از داد و ستد آن یک از اسناد بازمانده نشانی از تجارت اسلحه، مشروبات یا تریاک و حتّی کالاهای بدبو، مثل انقوزه که در هندوستان خواستار داشته، و پوست گوسفند باید توجّه داشت که کار تجارت در آن زمان آسان نبود. 26 و امثال آن نیست شد ‌ کالاهای تجارتی که با کاروانی از قاطر از بوشهر به داخل ایران حمل می همواره در خطر دستبرد راهزنان قرار داشت. تجارت دریایی نیز با خطر ها همراه بود. ‌ های سهمناک و غرق کشتی ‌ دزدان دریایی یا طوفان تواریخ بابی/بهائی گسترش شبکۀ تجارتی باب در مناطقی که در بالا از دانند، ‌ های او در یک تجارت موفّق می ‌ آن نام بردیم را نشان کفایت و قابلیّت ها داشتن روابط خوب با تجّاری در جنوب و مرکز ایران است. ‌ که یکی از آن بزرگان تجّار عبرت از قوّۀ متصرّفۀ جناب ایشان در ˝ : نویسد ‌ می نقطةالکاف امر تجارت داشتند که آدم به این صِغر (کمی) سنّ و این قسم نظم در امور به همین کیفیّت باب را میان مردم بوشهر 27˝. عظیمه دادن بسیار عجیب است . در مورد تجارت ایران در دورۀ قاجار به فصل سوّم، ساختار جامعۀ بابی Amanat RR 121 24 اند نیز آمده است. ‌ کرده ‌ مراجعه کنید که در آن منابع غربی که در این زمینه تحقیق های ‌ . افنان شرحی نیز از نحوۀ حمل و نقل کالاها با کشتی ۳۹-۴۱ عهد اعلیٰ افنان، 25 های بین بوشهر و شیراز دارد. ‌ شراعی و یا با قاطر از فراز کوهستان .۴۱ ، عهد اعلیٰ افنان، 26 در تاریخ ظهور باب و وقایع هشت ساله تاریخ نقطةالکاف کاشانی، حاج میرزا جانی. 27 . (از این ۱۰۹ ،۱۹۱۰ اوّل از تاریخ بابیّه. به سعی ادوارد برون، انتشارات بریل، لایدن هلند

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2