باب و جامعۀ بابی ایران

33 باب، خورشیدی در شبی بی سحر 46 ˝. داشتند ‌ داری او بیان می ‌ دربارۀ از خودگذشتگی، درستی، کمال و امانت سالۀ اقامت باب در بوشهر نه تنها به تجارت بلکه به کسب ‌ دوران پنج های والای معنوی گذشت، کیفیّاتی که از کودکی در او مشهود ‌ نوعی قابلیّت ساخت. هر روز از ساعات اوّلیه سحر ‌ بود ولی روح کمال جویش را قانع نمی تا طلوع آفتاب و از ظهر تا غروب آفتاب در حالتی از جذبه، و محو در عوالم گذراند. هر روز جمعه ساعات متمادی ‌ دیگر ، به نماز و مناجات و ریاضت می پرداخت حتّی حرارت سوزندۀ ‌ رفت و به راز و نیاز می ‌ بر بام خانۀ خود می 47 داشت. ‌ آفتاب تابستانی بوشهر او را از عبادت باز نمی ای از عبادت، بدون در نظر گرفتن دیگر خصایل باب ‌ این چنین شیوه نویسان قرار گرفته تا ‌ نویس قاجار سپهر و به دنبال او دیگر ردّیه ‌ دستاویز تاریخ های ‌ در واقع چنین ریاضت 48 هر یک به نحوی آن را مورد سخره قرار دهند. های ‌ ای نوعی تلاشو جستجو برای دستیابی به اشراق درونی و آگاهی ‌ زاهدانه ای چون اولیاء و اصفیاء از همۀ مذاهب و ‌ باطنی است که بین افراد برجسته های عرفانی و روحانی سابقه دارد. ظاهراً با مشاهدۀ این حالات از ‌ نهضت باب شایعاتی در این که او مرشد و مرادی از اهل عرفان داشته رایج بوده کنند و معجزۀ درستی ادّعاهای ‌ است. این شایعات را منابع بابی/بهائی ردّ می او را در قدرت معنوی و خُلق و خوی آسمانی و قدرت و سرعت او هنگام و این که مشهور شده که آن ˝ : نویسد ‌ می نقطةالکاف دانند. ‌ نگارش آیات می شدند یا آن که خدمت پیری یا مرشدی نموده ‌ جناب متحمّل ریاضات می باشد بل آن نقطۀ غنی [باب] ظاهراً ‌ باشند افترای صرف و کذب محض می 49˝. المحبوب بودند ‌ محتاج به احدی در هیچ شأن نبوده ولی در باطن فقیر الی هنگام اقامت در بوشهر باب قطعاتی در کمال انسجام و زیبایی از نوشت بدون آن که نام نویسنده ذکر ‌ مناجات و دعا برای افراد مختلف می با آن که تحصیلات ایشان منحصر بود به همان تحصیلات مختصری ˝ شود کننده) و ‌ ذلک عبارات رائقه (خیره ‌ که در مدرس شیخ عابد کرده بودند مع .۱۶۰ الانوار ‌ مطالع ؛.Nabil Zarandi 79 46 نقل به مضمون. .Nabil Zarandi 77-8 47 ، به اهتمام م.ب. التواریخ ‌ ناسخ الملک، ‌ از جمله ن.ک. سپهر، میرزا تقی خان لسان 48 .)التواریخ ‌ ناسخ . (از این پس 827 ،۱۳۴۴ بهبودی، جلد دوّم طهران .۱۰۹-۱۰ نقطةالکاف 49

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2