باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 40 / اواخر دسامبر 1258 کاظم رشتی انجام گرفت که پیش از مرگ [ذیحجّه ] جانشینی برای خود انتخاب نکرد بلکه به ۱۸۴۴ / اوایل ژانویه 1843 شاگردانش توصیه نمود درس و بحث را رها سازند و برای یافتن موعود به جستجو و تحقیق پردازند. این آخرین توصیۀ استاد به شاگردانش تصادفی نبود. نه تنها او و استادش شیخ احمد احسائی، بنیانگذار مکتب شیخیّه، به نزدیکی ظهور بعد معتقد بودند بلکه گروهی دیگر از اصفیا و عرفاء و حتّی شعرا نیز بر اساس درک خود از متون و احادیث اسلامی به این نتیجه رسیده هایی پدید ‌ شگفت آن که در همان سده در میان مسیحیان نیز جنبش 73 بودند. های تورات و انجیل، آمدن مسیح از آسمان را، که ‌ آمد که بر اساس پیشگویی 74 دانستند. ‌ ها آرزوی مسیحیان جهان بود، نزدیک می ‌ قرن دو سه تن از شاگردان برجستۀ سیّد کاظم رشتی پس از او به ادّعای جانشینی استاد برخاستند و هوادارانی از میان دیگر طلّاب شیخی یافتند. امّا یکی از ایشان، ملّا حسین بشرویی، سخت بر این توصیۀ استاد ایستادگی کرد فکران خود را از میان شاگردان سیّد کاظم رشتی برای یافتن ‌ و گروهی از هم موعود با خود همراه ساخت. این گروه برای کسب آمادگی روحی در سفری چنین خطیر به مدّت چهل روز در مسجد کوفه به اعتکاف پرداختند، که سنّتی اسلامی عبارت از روزه و دعا و راز و نیازهای شبانه بود. ساز شد یک طلبۀ عادی نبود. ‌ ملّا حسین، که بعدها در نهضت بابیّه تاریخ جو. ‌ روحی ناآرام برای کسب دانش داشت، و شخصیّتی بود مصمّم و چالش اش چنان بود که او را جانشین بعدی سیّد کاظم رشتی ‌ دانش وسیع مذهبی دانستند. مرگ استادش در کربلا زمانی رخ داد که او به تقاضای استاد ‌ می ها و اعتراضات ضد شیخی حجّةالاسلام سیّد محمّد باقر ‌ برای رفع دشمنی اند. برای آ گاهی بیشتر از تاریخ و افکار مکتب شیخیّه ‌ رهبری این مکتب را بر عهده داشته ن.ک.دانشنامه ایرانیکا: http://www.iranicaonline.org/articles/search/keywords:shaykhism چنین دارای مقالاتی در ارتباط با شیخیّه و آیین بابی است. و نیز ن.ک. ‌ که هم Denis MacEoin, From Shaykhism to Babism: A Study in Charismatic Renewal in Shi’i Islam برای آ گاهی مختصری https://bahai-library.com/author/Denis+MacEoin : قابل دسترسی در از عقاید شیخیّه ن.ک. به فصل چهارم این کتاب. 73 Amanat RR. Ch. 2 Prophets and Prophecies 70-105. همانجا. 74

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2