باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 42 گرفت که وی گمان برد شاید او یکی از شاگردان سیّد کاظم رشتی بوده است. آن جوان [که کسی جز باب نبود] ملّا حسین را دعوت کرد تا برای رفع خستگی به منزل او برود. ملّا حسین عذر خواست که دو تن از همراهانش ها را به حفظ الهی بسپار. مهر و نزاکت و ‌ منتظر او هستند. باب پاسخ داد آن 78 وقار باب چنان اثری بر ملّا حسین گذارد که ناچار دعوت او را پذیرفت. دهد که ممکن است باب از طریق دائی و یا یکی از ‌ امانت احتمال می بستگان خود در بوشهر از سفر ملّا حسین و همراهانش باخبر شده و در انتظار آمدن ایشان بوده است، لذا آشنایی قبلی ایشان را از ایّام کربلا محتمل روایتی از حاجی میرزا جانی کاشانی دارد ( از قول تاریخ جدید 79 داند. ‌ می ملّا حسین بشرویی) که او به خاطر آشنایی قبلی با باب از دوران عتبات، در الباب، صدای باب را ‌ّ رود. پس از دق ‌ ورود به شیراز یکراست به منزل او می پرسد: ملّا حسین آیا شما هستید؟ با پاسخ مثبت ملّا ‌ شنود که می ‌ از داخل می گوید تمام روز تمایلی ‌ گشاید و با تبسّم به او می ‌ حسین، باب در منزل را می به رفتن به کاروانسرا [بازار] نداشتم و حالا فهمیدم که سبب آن آمدن شما گوید آن لحظه به فکرم نرسید که چگونه سیّد علی ‌ بوده است. ملّا حسین می 80 ˝. زند ‌ محمّد بدون دیدن من دریافت که چه کسی در می که چه عاملی ملّا حسین را به سفر شیراز برانگیخت، و صرفنظر ‌ سوای این که چگونه باب و ملّا حسین برای نخستین بار در شیراز یکدیگر را ‌ از این ملاقات کردند، باید به این نکته نیز توجّه نمود که حالات معنوی باب، و اش در مورد تحوّلات روحی ژرفی که دستخوش آن ‌ اشارات او به خانواده بود، و نیز رؤیاهایی از این ایّام که در آثار بعدی خود به آن اشاره دارد، توانست در ‌ جملگی حاکی از نزدیکی ساعت ظهوری بود که بیش از این نمی نقل قزوینی این روایت را از ملّا جعفر نبیل )۴۱-۴( الانوار ‌ مطالع ؛Nabil Zarandi 52 78 نیز همین مطلب را در کتاب قزوینی کند که به گفتۀ خود بارها از ملّا حسین شنیده. ‌ می ). برای آ گاهی از سایر ۴۷۲ آمده) آورده است (ص تاریخ سمندر تاریخ خود (که ضمیمه Amanat RR اند ن.ک. ‌ های دیگری از چگونگی این دیدار پرداخته ‌ مراجعی که به روایت .166-67, n. 96 در صفحات پیش به حضور باب در خانۀ سیّد کاظم رشتی هنگامی که ملّا حسین در حال 79 نویسد که چند بار این افتخار ‌ از قول ملّا حسین می تاریخ جدید موعظه بود اشاره کردیم. را داشته که همراه با باب به زیارت مرقد امام حسین برود. Mirza ʻAli (Husain) Hamadani, Tarikh-e Jadid. The New History, edited by E. G. Browne, Philo Press, Amsterdam 1975. 34 (Hereafter cited as Hamadani.) روایات دیگری نیز از چگونگی این دیدار در منابع تاریخی آمده است. .Hamadani 34 80

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2