باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 44 فرا تفسیر سورۀ یوسف در اینجا باب اظهار داشت اکنون زمان نگارش ملّا حسین چنین تفسیری را از استادش سیّد کاظم رشتی طلب 82 رسیده است. کرده بود ولی رشتی خود را قادر به انجام آن ندانسته و گفته بود این تفسیر باب در 83 را شخصی که مقامش بسیار بالاتر از من است خواهد نوشت. تفسیر سورۀ کرد شروع به نگارش ‌ حالی که مطالب را با لحنی زیبا زمزمه می نمود. الاسماء ‌ قیّوم ، مشهور به یوسف ترین و شیواترین آثار اوّلیۀ ‌ّ را باید بدون تردید یکی از مهم الاسماء ‌ قیّوم صدایش با جملات موزون و ‌ دانست. سرعت نگارش و موسیقی ‌ باب جملاتش ملّا حسین را به حیرت واداشت. باب حتّی ‌ های ‌ قافیه ‌ آهنگ ‌ ضرب برای یک لحظه قلم را از کاغذ بر نگرفت. نور چراغی که اطراف را روشن ساخت، و چهرۀ روشن و معصوم باب، همراه با جملاتی که چون سیل از ‌ می ساز شاید به یاد این آیۀ ‌ قلم او جاری بود ملّا حسین را در آن شب سرنوشت آیا برای آنان ˝ : قرآن انداخت که پیامبر برای اثبات حقّانیّت خود آورده بود درستی که این امر ‌ [معترضین] کتابی که ما بر تو نازل کردیم کافی نیست؟ به 84˝. اند ‌ رحمتی است و تذکّری بر آنان که ایمان آورده توان به آسانی به انقلاب روحی که ملّا ‌ از آنچه در آن شب گذشت می برد. بحثی شورانگیز با باب، مشاهدۀ قدرت او ‌ حسین دستخوش آن بود پی در نگارش تفسیری بر قرآن، و نیز ملاحظۀ منش و رفتار وقارآمیز و جاذبۀ غیر توانست این شیخی جستجوگر را، بر این ‌ معمول او همگی عواملی بود که می که به حصول آرزوی خود نزدیک شده مطمئن سازد. امّا مدّعی این مقام جوانی بود که تحصیلات دینی نداشت و شغلش تجارت بود. این تشویش و پریشانی از نظر باب دور نماند. هنگامی که ملّا حسین اجازه خواست تا نزد دوستانش بازگردد به او گفت اگر با این حالت اینجا را ترک کنید هر کس ملّا سیّد 85 اید. ‌ شما را ببیند تصوّر خواهد کرد مشاعرتان را از دست داده کند که در دوران ملاقات با ‌ جلیل ارومی که همان زمان در شیراز بود نقل می .۶۳ عهد اعلیٰافنان، ؛Nabil Zarandi 57 82 و دیگر منابع. ۶۳ عهد اعلیٰ افنان، 83 ای که باب خطاب به ملّا عبدالرحیم شیرازی نوشته ‌ . در نامه ۵۱ قرآن سورۀ عنکبوت آیه 84 ) را در چهل روز تمام کرده. محفظۀ الاسماء ‌ قیّوم( تفسیر سورۀ یوسف تصریح دارد که بقیۀ .Amanat RR 172, n. 119 در اینجا نقل از ۱۰-۱۰۸ ،۳۶ ملّی آثار بهائی .Hmadani 34-8 ؛۴۹ ؛ الانوار ‌ مطالع Nabil Zarand 61 85

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2