باب و جامعۀ بابی ایران

45 باب، خورشیدی در شبی بی سحر ها ‌ باب، ملّا حسین از فرط التهاب درونی و تشویش باطنی قادر نبود شب گفتگوهای او با باب سرانجام به اطمینان قلب او و تصدیق نهائی 86 بخوابد. 87 منجر شد. ۱۸۴۴ مه ۲۲/۱۲۶۰ ملّا حسین در شب پنجم جمادی الاولی سال اغلب منابع بابی/بهائی طول مذاکرات ملّا حسین با باب را یک شب دهد مذاکرات شاید ‌ دانند. ولی شواهدی نیز در دست هست که نشان می ‌ می تا سه روز ادامه یافت. آقا سیّد مؤمن خراسانی از دوستان ملّا حسین نویسد: ‌ می الباب [لقبی که باب به ملّا حسین بشرویی داد] [در مشهد] ‌ روزی با باب شدیم. ملّا حسین با اشاره به مدرسه گفت ‌ گی] رد می ‌ از جلوی مدرسۀ [طلبه دلی از این مدارس بیرون نیامده، لعنت بر این مدارس باد. من ‌ هیچ صاجب گویید؟ از این مدارس چنین کسی چون شما در ‌ با تعجّب گفتم چرا چنین می ها آموختم موجب شد که چهل ‌ آمده. پاسخ داد، آنچه من در این خراب شده علم ˝ توانم معنی گفتۀ مشهور ‌ روز با مظهر ظهور الهی مجادله کنم. حال می 88 رسید. ‌ کاش پایم هرگز به این مدارس نمی ‌ را در یابم، و ای ˝ حجاب اکبر است های قلعۀ ‌ بر اساس روایت دیگری که از او در دوران درگیری ) در دست است ملّا حسین گفته بود: ۱۸۴۸-۱۸۴۹ /۱۲۶۴-۱۲۶۵( طبرسی رسید و سه روز و سه شب حجّت خدا را ‌ ها نمی ‌ کاش پای من به مدرسه ‌ ای ˝ 89 ˝. داشتم ‌ رنجه نمی ایمان ملّا حسین به باب را باید تا حدّ فراوانی مرهون تعالیم دو رهبر اولیّۀ شیخیّه، شیخ احمد احسائی و سیّد کاظم رشتی دانست. اینان در تجلیل از اند. با این حال برای برخی از اعتقادات ‌ امامان شیعه گاه راه غلوّ پیموده بنیادین شیعی در مورد قیامت و معاد و معراج و ظهور موعود تعبیرها و اند که با اعتقادات شیعیان متفاوت است. ‌ تفسیرهای جدیدی ارائه داده ، به کوشش ع. تاریخ سمندر و ملحقّات ، ملّا جعفر. روایات تاریخی ضمیمه قزوینی 86 Amanat RR 170 در اینجا نقل از ۴۷۲ ،۱۹۷۵ / بدیع ۱۳۱ علائی، طهران .۷/۲ طوری که در بالا گفتیم باب در کتاب بیان به این تاریخ تصریح دارد: بیان ‌ به 87 در زبان فارسی گویای ˝ چهل ˝ عدد .Amanat RR 169 ؛ در اینجا نقل از ۶۲-۶۳ معین 88 رقمی بزرگ و غیرعادی است و نشان آن است که ملّا حسین همان چند روز بحث با باب دانسته است. ‌ را نیز طولانی و زاید ،۲۰۰۷ در خراسان، عصر جدید، دارمشتات تاریخ دیانت بهائی بشرویی، حسن. فؤادی 89 . به نقل از ورقةالفردوس خواهر ملّا حسین ، از قول ملّا محمّد حسن بشرویی حصاری ۶۶ از بازماندگان (بقیّةالسیف) قلعۀ طبرسی.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2