باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 46 رهبران شیخیّه حضور همیشگی بابِ امام را (که به اعتقاد شیعیان با غیبت امام دوازدهم و نیابت ابواب اربعه آغاز شد و به ایشان نیز پایان یافت) از جستجوی ملّا 90 دانستند. ‌ می ˝ باب ˝ شماردند و خود را ‌ ضروریات شریعت می حسین و دیگر شاگردان شیخیّه که به سیّد علی محمّد شیرازی ایمان آوردند موعود بود که به هدف خود رسیدند و بلافاصله پراکندند ˝ باب ˝ برای یافتن توان تصوّر کرد که ملّا ‌ این خبر بزرگ در سراسر ایران کمر بستند. مشکل می حسین در مذاکرات خود با باب خواستار توضیحی دربارۀ تعالیم باب بوده باشد. برای او، باب که از سلالۀ پیامبر و امامان نیز بود حجّت خداوند بر کرد یا از قلمش نازل ‌ آمد، و از آن پس آنچه ادّعا می ‌ روی زمین بشمار می گرفت. ‌ گشت برای پیروانش حجّت قرار می ‌ می [امّا] سیّد علی محمّد خود را جانشین سیّد کاظم رشتی ˝ نویسد ‌ امانت می و یا حتّی مقام شیعۀ کامل ندانست بلکه برای خود پایگاهی پیامبرگونه قائل برگزید گویای نیابت نقطه بود. به همین جهت عناوینی که چون باب، ذکر، یا او از منبعی الهی و آسمانی بود، نه آن که معرّف نیابت او از امام دوازدهم آید. در چند سال ‌ شمار می ‌ باشد. ادّعای او به روشنی یک ظهور مسیحیایی به بعد، پیروان شیخی باب نیز دریافتند که برداشت سیّد علی محمّد از لقب بکلّی متفاوت از برداشت رهبران اوّلیۀ نهضت شیخیّه از این اصطلاح باب 91˝. باشد ‌ می باب از ملّا حسین خواست که هویّت او را پوشیده دارد تا دیگر یارانش خود به شناسایی او موفّق شوند. به تدریج مقام و ادّعای او مورد قبول شانزده تن دیگر قرار گرفت. این گروه با طاهرۀ قرّةالعین، که هنگام اقامتش در کربلا نفر، نخستین ۱۹ ً با خواندن آثار باب به او ایمان آورد، و با خود باب، جمعا ‍ 93 دهند و به حروف حیّ مشهورند. ‌ مؤمنین نهضت بابی را تشکیل می 92 واحد بود. ˝ المقدّم ‌ باب ˝ لقب سیّد کاظم رشتی 90 91 Amanat RR 171. مساوی است و باب از همین کلمه در ترتیب ۱۹ کلمۀ واحد به حروف ابجد با رقم 92 در آیین بابی و بهائی سوای القاء ۱۹ های کتاب بیان استفاده نموده. اهمیّت رقم ‌ فصل است که در ˝ الرحیم ‌ اللّه الرحمن ‌ بسم ˝ ، یکی هم یادآور تعداد حروف آیۀ ˝ وحدت ˝ مفهوم سنن اسلامی آغازگر هر امری با نام خداوند است. باب حروف حیّ که نخستین واحد از نیز در حروف ابجد ˝ّ حی ˝ .)۱۵/۸ بیان فارسینامد. ( ‌ مؤمنین او هستند حروف بسمله می باشد. ‌ است که معرّف تعداد نخستین مؤمنین به باب می ۱۸ مساوی با حروف حیّ عبارتند از: ملّا حسین بشرویی – ملّاحسن (برادر او) – ملّامحمّد باقر (پسر 93

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2