باب و جامعۀ بابی ایران

47 باب، خورشیدی در شبی بی سحر چنین مبدء ظهور بیان ‌ و هم ˝ : باب در کتاب بیان خود به این امر تصریح دارد را مشاهده کن که تا چهل روز غیر از حرف سین [ملّا حسین] مؤمن به باء [ الرحیم] ‌ اللّه الرحمن ‌ کم هیاکل حروف بسمله [بسم ‌ باب] نبود احدی، و کم 94˝. تقمّص (ردا، لباس) ایمان را پوشیده تا آنکه واحد اوّل تمام شد پس از اظهار امر ای که پس از تشکیل نخستین هستۀ بابیان، یا حروف ‌ ترین وظیفه ‌ّ مهم حیّ، در برابر باب و آن گروه کوچک قرار داشت انتشار پیام او در سراسر ایران و عتبات عالیات بود. باب هر یک از حروف حیّ و چند تن دیگر را که پس از ایشان ایمان آوردند مأمور سفر به اطراف برای گستراندن خبر ظهور ها و الواحی چند به شهرهای مختلف از ‌ نمود. از جمله ملّا حسین را با نامه جمله اصفهان و یزد و طهران اعزام داشت تا پیام او را به آنان که آمادگی ملّا علی بسطامی را برای تبلیغ به کربلا فرستاد و 95 داشتند ابلاغ نماید. دیگران را هر یک مأمور شهری کرد. سپس به ایشان گفت که خود او در فصل حج همراه با قدّوس (آخرین نفر از حروف حیّ که ایمان آورد) برای شود. قرار شد ‌ اعلام امرش، به مکّه خواهد رفت و پس از آن عازم کوفه می همۀ بابیان نیز از اطراف و اکناف ایران در کوفه اجتماع نمایند تا از آنجا بر صورت گیرد. ˝ خروج ˝ های احادیث اسلامی ‌ وفق پیشگویی محاکمه، زندان و مرگ بسطامی قول خود با ‌ بسطامی نخستین کس پس از ملّا حسین بشرویی بود که به ثانی مَن ˝ خواندن یک آیه از آثار باب به او ایمان آورد و از سوی باب لقب دائی او) – ملّا علی بسطامی - ملّاخدابخش (ملّاعلی) قوچانی – ملّاحسن بجستانی خوان یزدی – سعید هندی – ملّامحمود خویی ‌ – سیّد حسین یزدی – میرزا محمّد روضه ای – ملّاباقر تبریزی- ملّا یوسف اردبیلی – ‌ – ملّاجلیل ارومی – ملّا احمد ابدال مراغه – قرّةالعین طاهره – ملّا محمّدعلی قزوینی – میرزا محمّد علی قزوینی میرزا هادی . برای بحثی در مورد ترتیب تاریخی ایمان هر Nabil 80 بارفروشی (قدّوس). به نقل از های اولیّه ‌ بسیاری از حروف حیّ در همان سال .Amanat RR 176 یک به باب ن.ک. نهضت به قتل رسیدند. نوزده محوطۀ پر گلی که در آرامگاه باب (مقام اعلی واقع در شهر شود نمادی از هیجده تن حروف حیّ و باب است. ‌ حیفا) به ساختمان اصلی منتهی می ۱۵/۸ بیان فارسی 94 برای مأموریّت ملّا حسین ن.ک.فصل سوّم، ساختار جامعۀ بابی. 95

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2