باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 52 تلاطم شدید دریا، آفتاب سوزان، کمبود آب، و ازدحام تعداد فراوان مسافران حجّاج با یکدیگر، در سفری چنین ‌ کشتی، مشاهدۀ رفتار ناهنجار و جدال در همین سفر به تحریک شیخ 107 ساخت. ‌ روحانی، او را سخت اندوهگین می جمعی از حجّاج 108 ابوهاشم، برادر کوچک شیخ ابوتراب امام جمعۀ شیراز، از هر جسارت و اهانتی ˝ شیرازی و بوشهری به دشمنی با باب پرداختند و ناخدای کشتی از دیدن مظلومیّت 109˝. فروگذار ننمودند حضرت بابنسبت به هایی در کشتی پر ‌ انگیزی شیخ موجب درگیری ‌ باب و این که ممکن بود فتنه ازدحام او شود، چند بار به شیخ ابوهاشم اخطار کرد که دست از کارهای آمیز خود بردارد. با ادامۀ تحریکات شیخ مزبور، ناخدا مجبور شد ‌ شرارت دستور دهد تا او را از کشتی به دریا بیندازند. سرانجام با وساطت باب از این با این حال شیخ ابوهاشم به دشمنی خود ادامه داد و در 110 کار منصرف شد. 111 بازگشت از مکّه در شیراز به تحریک دیگر علماء علیه باب پرداخت. رغم این ناملایمات اوقات باب در کشتی به نزول خطابات و مناجات و ‌ علی پرداخت. تمامی ‌ ها می ‌ های قرآن گذشت که قدّوس به نگارش آن ‌ نفسیر سوره 112 این آثار که در خورجینی جای داشت توسط دزدی عرب ربوده شد. در مورد چگونگی اعلام قائمیّت باب در مکّه، که هدف او از این سفر بود، شرحی از حاجی ابوالحسن شیرازی که بعدها به باب و سپس به بهاءاللّه ایمان آورد به جای مانده است. وی که در سفر دریایی باب از بوشهر تا مکّه نویسد: پس از اتمام مراسم حج، هنگامی ‌ و مدینه شاهد و ناظر وقایع بوده می تر) از هر امری بود نزد حق، و حَبطِ (لغو ، پایمال ‌ ...در سبیل مکّه امری که اقبح (زشت ˝ 107 شد نزاع حجّاج بود با یکدیگر چه این امر در هر حال حرام ‌ شدن) عمل ایشان [حج] می .۴/۱۶ بیان ˝. بوده و هست .Amanat RR, 242, n. 221 . نقل از ۶۱-۶۲ فارسنامه امه ناصری 108 ها، تنها چهار ماه پس از اظهار امر باب، نشان شهرت ‌ . این مخالفت ۷۵ عهد اعلیٰ افنان، 109 ادّعا و فاش شدن نام او در چنین مدّت کوتاهی است. همانجا. 110 .Amanat RR, 242 . در اینجا نقل از ۳۸-۳۹ تاریخ اللّه، ‌ میرزا حبیب 111 عهد بود (افنان، ۱۸۴۴ دسامبر ۱۵/۱۲۶۰ حجّه ‌ ورود باب و همراهان به جدّه شب اوّل ذی 112 ). باب به دقّت تاریخ ورود و خروج به بنادر و شهرهای مختلف را در سفر حج ۷۶ اعلیٰ ثبت نموده است. در همان خطبه به دزدی آثارش اشاره دارد و آن را در ˝ خطبۀ جدّه ˝ در بر اساس آن خطبه کوشش کرده ۷۹ عهد اعلیٰداند. افنان، ‌ واحۀ سوّم بین مکّه و مدینه می پاورقی ۱۱۳ محلّی که این آثار بوده شد در صحرای بین مکّه و مدینه ردیابی کند. همانجا .۱۷

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2