باب و جامعۀ بابی ایران

55 باب، خورشیدی در شبی بی سحر ای به دست دشمنان او، از جمله ‌ داشتند از باب رویگردان ساخت و بهانه ای به باب و آیین بابی با شادی ‌ خان کرمانی داد که در ردّیه ‌ میرزا محمّد کریم فراوان، این رویدادها را پایان کار آن نهضت بداند. اگرچه انتظارات باب از اعلام رسالتش در مکّه برآورده نشد ولی وی های مذهبی اعم از شیعه یا سنّی و شیخی که ‌ موفّق گردید با برخی شخصیّت به حج آمده بودند گفتگو کند و ایشان را آشکارا به آیین خود بخواند. از است که در الحرمین ‌ صحیفۀ بینجملۀ آثار صادره از قلم باب در این سفر 119 پاسخ هفت سؤال میرزا محیط کرمانی از رهبران شیخیّه صادر گردید. بازگشت از حج و وقایع شیراز از سفر هفت ماهۀ خود به حج بازگشت. ۱۸۴۵ باب در اواخر بهار سال هایی برای محمّد شاه و حاج میرزا آقاسی صدراعظم فرستاد و ‌ از بوشهر نامه از ایشان برای رهایی بسطامی از حبس عثمانی کمکخواست. سپس قدّوس را با دستوراتی برای اعلام علنی امر خود روانۀ شیراز نمود. پیش از ورود باب به شیراز ملّا علی اکبر اردستانی از منارۀ مسجد نو به اذان پرداخت و و قدّوس در همان مسجد 120 ای که گویای مقام باب بود بر اذان افزود ‌ جمله ]الاسماء ‌ قیّومالقصص) [ ‌ (احسن تفسیر سورۀ یوسف به منبر رفت، به خواندن و پرداخت و نام سیّد علی محمّد را که تا آن زمان مکتوم بود علناً بر زبان راند. ها و بازار شیراز آشکارا مردم را به ‌ ملّا صادق مقدّس نیز در مساجد و خیابان داد. چنین تبلیغ آشکاری همراه با شایعاتی از ‌ ظهور بابِ امام بشارت می حضور باب در مراسم حج، که با بازگشت حجّاج شیرازی در شهر رواج داشت، موجب هیجان و اضطراب علماء و مردم شیراز شد. حاکم شهر، میرزا حسین خان آجودان باشی، آن سه تن بابی جسور را دستگیر کرد و مجلسی برای آ گاهی از عقایدشان با حضور علماء ترتیب داد. در آن مجلس قدّوس و مقدّس و اردستانی با شجاعت به اثبات درستی ادّعای باب پرداختند. به فرمان حاکم مقدّس را به شدّت تازیانه زدند، ریش هر سه نفر را سوزاندند و ، عصر ۱ سفینۀ عرفان ،الحرمین ‌ صحیفۀ بین در مورد این رساله ن.ک. بهمردی، وحید. 119 . تنها اوّلین پرسش درباره ظهور باب است و بقیّه ۱۸-۳۸ ،۱۹۹۹ جدید، دارمشتات آلمان در مورد دیگر مسائل اسلامی است که ارتباطی به ظهور ندارد. اَشهد انّ علیٌ قَبل محمّد باب بَقیّةاللّه. 120

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2