باب و جامعۀ بابی ایران

61 باب، خورشیدی در شبی بی سحر که شاید امید کوچکی به ملاقات با محمّد شاه داشت و مایل نبود به صورت 135 فراری در آید این پیشنهاد را نپذیرفت. پس از گذشتن از قم این کاروان کوچک به کنار گرد در یک منزلی طهران رسید. در آنجا پیغامی از حاج میرزا آقاسی آمد که محبوس را به قریه 136 کُلین در نزدیکی آنجا، که متعلّق به او بود، ببرند تا دستور بعدی برسد. پس از چند روز گروهی از بابیان از اصفهان و طهران خود را به حضور باب ای به محمّد شاه نگاشت و ضمن شرحی از ‌ رساندند. باب از قریۀ کلین نامه های معتمدالدّوله، از او تقاضای ‌ ظلم حسین خان حاکم فارس، و محبّت ای به سبک دیگر مکاتبات معمول ‌ ملاقات کرد. در پاسخ باب، شاه نامه ˝... جناب فضائل و معارف انتساب ˝ دربار ارسال داشت. صدر نامه را با خصوصاً در ˝ و نوشت که التفات او شامل همۀ اهل ایران بوده 137 آغاز کرد در مورد ˝. جناب که از خانواده جلیلۀ سادات و اهل علم است ‌ حقّ آن جناب به ‌ آن ˝ درخواست ملاقات باب با او، نوشت که قصد سفر دارد، لذا ماکو بروید و چند روزی در آنجا توقّف و استراحت فرمایید تا انشاءاللّه جناب را خواسته ‌ موکب همایون مراجعت به دارالخلافه فرماید آن وقت آن 138˝. جناب خواهیم داد ‌ قراری درست در امر آن دیدار شخصیت پرجاذبه و فرهومندی چون باب با شاه، موافق نظر حاج میرزا آقاسی نبود. وی با آگاهی از خلق و خوی محمّد شاه، از اخلاص و های ‌ علاقۀ احتمالی شاه به باب بیم داشت و آن را خطری برای مقام و سیاست دانست. از دیگر سو، آقاسی صوفی مسلک، باب و نهضت او را ‌ خود می های ایشان در امور کشور ‌ طلب و دخالت ‌ چالشی در برابر ملّایان قدرت رو با توجّه به مشکلات دیگر دولت، از جمله قیام سالار ‌ دانست. از این ‌ می وی ترجیح داد فعلاً با منزوی ساختن باب در ماکو، از بحران 139 در خراسان، برای شرح بیشتری در مورد برادران کاشانی و خاندان ایشان ن.ک.فصل ساختار جامعۀ 135 بابی در همین کتاب. السّلطنه در مورد چگونگی یافتن ‌ شرحی نیز به نقل از تاریخ معین ۲۱۰ نقطۀ اولی فیضی، 136 محلّی برای اقامت باب در کنارگرد دارد. الآداب سلالةالاطیاب ‌ اینست عنوان نامۀ شاه: جناب فضائل و معارف انتساب حقائق 137 اللّه. ‌ قدوةالاحباب الحاج میرزا علی محمّد شیرازی سلّمه آمده است. ۲۱۴ نقطۀ اولی متن کامل این نامه در فیضی، 138 در خراسان ۱۸۴۶ / ھ.ق ۱۲۶۲ محمّد حسن خان سالار از امرا و رجال عهد قاجار در سال 139

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2