باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 62 بابیّه بکاهد و منتظر وقایع بعدی باشد. /۱۲۶۳ الاولی ‌ باب همراه سوارانی به فرماندهی محمّد بیگ در جمادی از قریۀ کُلین به سوی تبریز حرکت کرد و در تمام راه ۱۸۴۷ اواخر ماه آوریل مورد استقبال مردم و بابیان قرار گرفت. در سیادهن [تاکستان] نزدیک قزوین جمع زیادی از بابیان قزوین و زنجان به دیدار او شتافتند و اجازه خواستند که باب را خلاص کرده با خود ببرند. باب این بار نیز این پیشنهاد را رد 140 کرد. ای به محمّد شاه نگاشت و از او درخواست کرد در ‌ از سیادهن باب نامه دانید چنین رفتاری ‌ تصمیم خود تجدید نظر کند. باب نوشت اگر مرا مؤمن می دانید ... باز هم چنین رفتاری ‌ با فردی مؤمن خطاست. و اگر مرا کافر می گناهی خویش از شاه خواست آثارش ‌ خطاست. در این نامه برای اثبات بی و هرگاه ...مستحقّ قتلم به ذات مقدّس الهی ˝ : را بخواند. در خاتمه نوشت 141˝. اش ‌ّ که مشتاقم به موت اشدّ اشتیاق طفل به ثدی ام ای دور افتاده و غریب ‌ در این برهه از رشد نهضت، حصرِ باب در نقطه داد و از ‌ مذهب و ترک زبان بودند، او را در انزوا قرار می ‌ که ساکنان آن سنّی ساخت. این امری نبود که او بتواند به آسانی بپذیرد. ‌ پیروانش جدا می هنگامی که از دریافت پاسخی از محمّد شاه مأیوس شد، از شهر میانه در ای به بهمن میرزا برادر شاه و حکمران آذربایجان ‌ کیلومتری تبریز نامه ۱۷۴ بهمن 142 فرستاد و تقاضا کرد اجازه دهد در همان تبریز بماند و به ماکو نرود. های سیاسی خود قصد داشت پس از برادر بیمارش به ‌ میرزا با بلندپروازی سلطنت برسد. از سوی دیگر وی مناسبات خوبی با صدر اعظم نداشت. لذا توانست با توجّه به حسّاسیتی که نسبت به ‌ هر نوع تمایلی به خواستۀ باب می سر به شورش برداشت و امیدوار بود بتواند با فتح پایتخت به سلطنت برسد. پس از پنج شاه شکست خورد و به ‌ سال جنگ و گریز با دولت عاقبت در زمان سلطنت ناصرالدین .)۱۸۴۵/ ھ.ق ۱۲۶۶( قتل آمد چنین ن.ک. به فصل ‌ ؛ هم ۲۹۲-۳۰۹ ظهورالحق برای شرح بیشتری از بابیان قزوین ن.ک. 140 سوّم ساختار جامعۀ بابی در همین کتاب. مشتاقم به مرگ بیش از اشتیاق کودک به شیر مادرش.برای متن کامل این نامه 141 .۲۲۰-۲۱ نقطۀ اولی ن.ک.فیضی، . حامل نامه ۲۲۵ -۲۹ نقطۀ اولی فیضی، ؛Amanat RR 373, n.6 در اینجا نقل از ۱۳۶ معین 142 محمّد بیگ چاپارچی فرمانده محافظین باب از صوفیان اهل حق و مورد اعتماد آقاسی بود. امّا مجذوب باب گردید و بعدها بابی شد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2