باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 64 پیامبرمآبانۀ او شد که کار را سهل گرفت و حتّی خود گاه از کمک به بابیان کرد. بزودی بابیانی از شهرهای مختلف آذربایجان و حتّی از ‌ خودداری نمی خراسان برای دیدار باب به سوی قلعه روان شدند. در دوران ماکو مکاتبات باب با مؤمنین و خانوادۀ خود و نیز صدور توقیعات و خطابات ادامه یافت. را بیان فارسی ترین اثر آیین خود کتاب ‌ّ در همین دوره بود که باب مهم (هفت گانه) در اثبات ادّعای خود بود رسالۀ دلایل سبعه نگاشت. اثر دیگر چنین در این ‌ که در پاسخ یکی از شاگردان سیّد کاظم رشتی صادر شد. هم دوره بود که باب برای نخستین بار با صراحت و قاطعیّت تمام مقام قائمیّت خود را اعلام داشت. در رسالۀ قائمیّه که خطاب به ملّاعلی ترشیزی ملقّب با اتّکاء 146 ترین مؤمنان به باب در آذربایجان صادر شده، ‌ به عظیم، از برجسته به باور قطعی به رسالت خویش، باب نه تنها ظهور آیین خود را تحقّق تمامی جا آغاز دورانی ‌ داند بلکه در همان ‌ بشارات و نبوّات در مورد ظهور قائم می باب در آن 147 دارد. ‌ جدید از حقایق دینی، و نسخ شریعت اسلام را اعلام می ور ‌ داند که خداوند آن را در روز قیامت شعله ‌ رساله خود را آتش آسمانی می کند. برخی ‌ خیزاند و زنده می ‌ سازد، آتشی که مردگان را [از خاک] برمی ‌ می نهند. به آنان ‌ گردانند و برخی از طریق آن به جنّت گام می ‌ از آن آتش رو می ها ‌ شوند بگو قسم به خداوند زمین و آسمان ‌ که به آن دروازه [باب] وارد می نماید ‌ [با ورود ایشان به آتش] خداوند آتش [قلب و ایمان] ایشان را افزون می یابند که او [باب] قائمی ‌ بخشد. آنگاه درمی ‌ و از انوار خود آنان را روشنی می است که آنان آرزوی درک ایّامش را داشتند، [موعودی که] وعده ظهور او نماید که در لغو شریعت پیشین وی ‌ باب تأ کید می 148 به ایشان داده شده بود... [قرآن] سخنی نگفته و خداوند را ˝ الاول ‌ کتاب ˝ حتّی یک کلمه بر خلاف 149 گیرد که هر آنچه لغو یا وضع نموده به امر خدا بوده است. ‌ شاهد می پرده و روشن مقام مهدویّت و قائمیّت ‌ نویسد، اعلام بی ‌ امانت می شد، گرچه در ‌ ترین ادّعایی بود که تا آن زمان از قلم باب صادر می ‌ صریح .۴۲۰ این رساله ابتدا در زمینۀ محاکمۀ باب در تبریز به ترشیزی داده شد. محمّد حسینی 146 است. ˝ عبور از اسلام، یا ارتفاع اسلام ˝ در آثار بابی و بهائی منظور از نسخ اسلام 147 ن.ک.فصل دوّم در همین مجلّد. .۱۳۲-۳۳ ظهورالحق برای اصل این رساله ن.ک. 148 .۱۳۳ همانجا 149

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2