باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 80 الهدی) بردند. هر دو ایشان از دیدار باب امتناع ورزیدند و فتوا را بدون ‌ (علم سپس ایشان را به خانۀ مجتهد معروف 198 سؤال و جوابی امضاء کردند. شیخی، ملّا محمّد ممقانی بردند. و وی خواستار دیدار و مذاکره با باب شد. شرح این مذاکرات او با باب در خاطرات ملّا محمّد تقی ممقانی فرزند او گوید خود شاهد ماجرا بوده و سوای آن بارها از زبان پدرش ‌ آمده که می نویسد: ‌ وی می 199 داستان ملاقات را شنیده. صبحی مشارالیه را به ازدحام تمام اهل بلد و به همراهی دو نفر از اتباعش که یکی آقا محمّد علی تبریزی [زنوزی] و یکی سیّد حسین خراسانی [یزدی] بود، اولاً به خانۀ مرحوم حاجی میرزا باقر پسر مرحوم میرزا احمد مجتهد تبریز بردند و در آنجا مشارالیه چیزی از عقاید خود اظهار نداشت، از آنجا به خانۀ والد ماجد حجت الاسلام [ممقانی] آوردند و این داعی حقير آن وقت خود در آن مجلس حضور داشت. مشاراليه را در پيش روی والد مرحوم نشانده، آن مرحوم آنچه نصایح حکیمانه و مواعظ مشفقانه بود با کمال شفقت و دلسوزی به مشارالیه القاء فرمودند. در سنگ خواره [خاره] قطرۀ باران اثر نکرد. پس مرحوم والد بعد از یأس از این فرمودند: حال در آن دعاوی که در مجلس همایونی در حضور ما کردی، از دعوی صاحب الامری (صاحب دین و شریعت) و الفتاح [کذا] وحی ها باقی ‌ تأسیسی و اتيان (آوردن) به مثل قرآن و غیره، آیا در سر آن فرمودند: ازاین عقاید برگرد، خوب نیست، ˝. آری ˝ : هستی؟ گفت پس ˝. حاشا و کلّا ˝ : خود و مردم را عبث به مهلکه نینداز. گفت مرحوم والد قدری نصایح به آقا محمّدعلی [زنوزی] کردند، اصلاً ها را بردارند، باب رو به ‌ مفید نیفتاد. موکّلان دیوانی خواستند آن والد ˝؟ حالا شما به قتل من فتوی می دهی ˝ : والد کرده عرض کرد و دیگر تواریخ بابی/بهائی در مورد نام و ۴۷۷-۷۸ الانوار ‌ مطالع ،Nabil Zarandi 215-16 198 تعداد مجتهدین (جز ملّا محمّد ممقانی) و ترتیب صدور فتوا اختلاف نظر دارند. به کوشش حسن ناموس ناصری، گفت و شنود سيد علی محمّد باب با روحانيون تبریز، 199 به بعد. نسخۀ اصلی ناموس ناصری به خط ميرزا ۹ ،۱۳۷۴ مُرسَلوَند، نشر تاریخ ایران اللّه مرعشی در مشهد ‌ محمّد تقی ممقانی فرزند ملّامحمّد ممقانی در کتابخانه آیت قمری به نام ناصرالدّین ۱۳۰۶ شود. محمّد تقی ممقانی این نسخه را در سال ‌ نگاهداری می شاه نگاشت و هنگام سوّمین سفر شاه به اروپا در تبریز به او هدیه کرد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2