باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 82 دارد به دست یکی از ایشان شهید شود تا به تیر دشمنان، در حالی که جملگی به گریه و زاری پرداختند انیس برخاست و گفت اگر میل تو در این ام. باب از این فداکاری شگرف خوشحال شد و اطمینان داد ‌ است من آماده که فردا همراه با او به شهادت خواهد رسید. سیّد حسین یزدی کاتب باب درخشید و آرامش و رضایت ‌ نویسد، در آن شب صورت باب از شادی می ‌ می 202 از نگاهش پیدا بود. صبح روز اعدام فرّاشباشی و سربازان باب را بدون عمّامه و عبا و شال سبز که نشان سیادت او بود سر و پا برهنه در شهر و بازار گرداندندند تا نشانی از قدرت دولت باشد. هنگام ورود ایشان به میدان سربازخانه جمعی از معتمدین شهر تبریز به رهبری ملّا محمّد تقی تبریزی اجازه ملاقات با باب یافتند و برای آخرین بار از او خواستند با توبه از ادّعای خویش، از مرگ 203 نجات یابد. ولی او نپذیرفت. در حالی که جمعیّت فراوانی ۱۸۵۰ ژوئیه ۹ / ۱۲۶۶ شعبان ۲۸ حدود ظهر ها جمع شده بودند فرّاشباشی به ‌ از مردم تبریز در صحن سربازخانه و روی بام ای که باب و همراهانش در آن قرار داشتند رفت و ایشان را به میدان ‌ حجره آورد. سربازانی از فوج بهادران به فرماندهی سام خان اُرُس در سه صف در انتخاب فوج بهادران که بیشتر شامل اسیران جنگ 204 میدان قرار داشتند. روس و ایران بودند یکی هم به این احتمال بود که سربازان مسلمان حاضر به تیرباران سیّدی بیگناه نباشند. ترتیبی که برای این اعدام داده بودند نشان های سربازخانه تعدادی سربازان ‌ از نگرانی شدید دولت داشت. روی بام جهت برای این ‌ مسلّح مراقب مردم بودند. میدان سربازخانۀ تبریز ظاهراً بدان کار انتخاب شد که اگر شورشی از سوی مردم صورت گیرد بتوانند در همان محدوده آن را خنثی سازند. تعداد فراوان سربازانی که به این کار مأمور .۴۷۵-۷۶ الانوار ‌ مطالع ؛Nabil Zarandi 507 202 ،۱۹۰۳/۱۳۴۲ قاهره البابیّه، ‌ الابواب أو تاریخ ‌ مفتاح باب الدوله، میرزا محمّد مهدی، ‌ زعیم 203 . به نقل از خاطرات پدرش که شاهد ماجرا بوده. در اینجا نقل از ۳۳۸ Amanat RR 402, n. 115. علیشاه در جنگ دوّم ‌ خان، یا صمصام خان جزء افسران روس بود که در زمان فتح ‌‌ سام 204 ایران و روسیه اسیر شد، در ایران اسلام آورد و لقب خان گرفت. وی فرمانده گروهی از سربازان روسی و آسوری را داشت که جملگی از اسرای جنگ بودندو فوج بهادران را های دوره محمّد شاه شرکت داشت. فیضی، ‌ دادند. این فوج در بیشتر جنگ ‌ تشکیل می .۳۳۷-۳۸ نقطۀ اولی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2