باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 96 زمان دستخوش دگرگونی و تکامل گردد، و هم آنکه در قالب این تفکّر نفاق شود چرا که همۀ ادیان ‌ و جدایی ادیان و مذاهب به آشتی میان آنان تبدیل می یکی هستند و هیچ پیامبری برتر یا کهتر از پیامبر دیگر نیست. آنچه که دگرگون شده انسان و جامعه است و نه حقیقت پیامبر که یکی است و در همۀ ترتیب اصل و حقیقت دین که مشترک میان همۀ ‌ پیامبران مشترک است. بدین ادیان است و موجب تفاهم و دوستی است بر وسواس به احکام فقهی که شود. ‌ های زمان و مکان ظهور یک دین است چیره می ‌ بازتاب ویژگی ب. بازسازی مفهوم انسان و هویّت او ای تاریخی و دیالکتیک در مورد دین در آثار باب زیربنای تعریف ‌ اندیشه نوینی از او در بارۀ انسان و جامعه نیز هست. پیش از بحث مستقیم دربارۀ مناسبت نیست که به کمک یک مثال ببینیم چگونه ‌ رویکرد باب به انسان بی مفهوم نوین دین در بطن خود شامل مفهوم نوینی از انسان و جامعه است. باب آغاز ˝ اظهار امر ˝ عنوان یک دین و مدنیّت جدید با ‌ نهضت بابی به باب تاریخ دقیق این واقعه را بدست داده و بیان فارسی گردد. در کتاب ‌ می است. به گفتۀ باب تولّد آیین بابی دو ‌ حتّی دقیقۀ آن را هم مشخّص نموده 12۶0 ساعت و یازده دقیقه پس از غروب آفتاب در پنجم جمادی الاولی سال ترین اثر باب ‌ّ آوردن این واقعه در مهم 7 هجری قمری صورت گرفته است. بیانگر ظهور انقلابی در مفهوم دین و مفهوم انسان است. توضیح آنکه در گذشته، آغاز یک دین و آگاه شدن پیامبر از رسالتش با دریافت وحی صورت گرفت. امّا در آیین باب چنین نیست. به شهادت خود باب وی قبل از این ‌ می ترتیب حصول ‌ بدین 8 تاریخ به رسالت خود از طریق دریافت وحی آ گاه بود. هشیاری رسالت باب سرآغاز آیین بابی نیست بلکه تولّد دین جدید در زمان ای میان خدا با ‌ گیرد و این اظهار امر، نه مکالمه ‌ اظهار امر او صورت می ای میان پیامبر با یک انسان عادی است که پیام خدا را ‌ پیامبر، بلکه مکالمه .2:7 بیان فارسی 7 باب از نزول وحی به خود حدود دو ماه پیش از اظهار الفهرست ‌ کتاب عنوان مثال در ‌ به 8 گوید: اِنّ اولَ ‌ امرش (در وسط ماه ربیع الاول یعنی پنجاه روز پیش از اظهار امر) سخن می ص. الفهرست ‌ کتابیومٍ قِد نُزِّلَ الروحُ عَلی قَلبِه قِد کانَ یومَ النصفِ مِن شَهرِ عَینِ الاول. ( ،)۱۹۸۷ ، (انتشارات بهائی آلمان، هوفهایممحاضرات ) اشراق خاوری، عبدالحمید. 2 .۶۶۹

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2