تاریخ انتشار: 
1400/08/17

یک‌ متر و نیم: تنهایی

گفتگوی لیلی نیکونظر با مهدی خلجی

مواجهه با ویروسی همه‌گیر، که تجربه‌ا‌ی نا‌آشنا برای بیشتر مردم دنیا بود، زندگی ما و نگاهمان به جهان و آینده را چگونه تغییر داده است؟ لیلی نیکونظر، که روزنامه‌نگار آزاد و دانشجوی دکترا در مطالعات فرهنگی‌ست در یک سلسله پادکست درباره‌ی ثأثیرات عمومی کرونا بر زندگی امروز ما با اهل تخصص گفتگو کرده است.

رابطه‌ی ترس و تنهایی در دوران کرونا چیست؟ چرا باید یک همه گیری به وسعت کرونا اتفاق بیفتد تا ما از نوع به اپیدمی تنهایی و رابطه‌ی انسان مدرن با تنهایی فکر کنیم؟ می‌گویند کرونا اپیدمی تنهایی را نمایان کرده است. آیا جهانِ ما در پساکرونا نیازمند بازاندیشی تجربه‌ی تنهایی است؟ آیا وزارتخانه‌های تنهایی در پساکرونا می‌توانند معضل تنهایی انسان مدرن را حل کنند؟

درباره‌ی رابطه‌ی تنهایی و کرونا بسیار گفته‌اند، با این حال کمتر پیش آمده است که رسانه‌ها پرسش تنهایی را با فلسفه‌دانان و نه روانشناسان در میان بگذارند. در دورانی که انسان‌ها یکی از عمیق‌تری و بحرانی‌ترین تجربه‌های تنهایی را پشت سر می‌گذارند با مهدی خلجی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه، درباره‌ی تجربه‌ی تنهایی انسان مدرن گفتگو کرده‌ایم.