تاریخ انتشار: 
1397/07/20

گور و بهرام

در عملیات زنده‌گیری ۱۰ رأس گورخر در پارک ملی توران و انتقالشان به پارک ملی کویر، ۱ رأس در ابتدای عملیات، ۲ رأس حین انتقال، و ۲ رأس دیگر بعد از زنده‌گیری تلف شدند. یعنی از ۱۰ رأس، ۵ رأس تلف شدند!