تاریخ انتشار: 
1400/06/18

زخم سکوت در برابر پنجشیر‎‎

کاری از مانا نیستانی