تاریخ انتشار: 
1401/06/30

روز جهانی صلح

مهدی شبانی

روز جهانی صلح

در میانه‌ی دشمنی و جنگی که بخش‌های بزرگی از دنیا را فرا گرفته است، صدای صلح‌‌خواهی مردم دنیا هم بلند است، و روز بیستویکم سپتامبر، روز جهانی صلح نمادی از این ندای آشتی‌ و دوستی‌ است.

هدف از برگزاری «روز جهانی صلح» نشان دادن تصویر جهانی عاری از خشونت و جنگ در سراسر جهان است. جهانی که در آن کودکان، فقط در آرزوی صلح نقاشی نکنند بلکه صلح حق بدیهی هر کودکی باشد.

این روز، هر ساله با موضوعی متفاوت گرامی داشته می‌شود. شعار سال ۲۰۲۲ برای روز جهانی صلح «پایان دادن به نژادپرستی و برقراری صلح» است.