تاریخ انتشار: 
1399/06/21

تاریخچه‌ی جنبش‌های فمینیستی در ترکیه

مهدی شبانی

تاریخچه‌ی جنبش‌های فمینیستی در ترکیه

زنان در ترکیه در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتری دارند، این امر را معمولاً نتیجه‌ی دوران کمال آتاتورک می‌پندارند. اما سابقه‌ی جنبش زنان ترکیه به دوران پیش از آتاتورک و اعلام جمهوری برمی‌گردد. «اتحادیه‌ی زنان ترکیه» در اواخر دوره‌ی عثمانی مانند پلی میان جنبش زنان عثمانی و زنان جمهوری‌خواه تشکیل شد، و از مهم‌ترین دستاوردهای جنبش زنان در آن دوره راه‌یابی زنان به دانشگاه‌ها و محدودیت چند‌زنی در قانون خانواده بود.

بعدها در دوره‌ی آتاتورک، در سال ۱۹۲۶، چندزنی به کلی لغو شد، و در سال ۱۹۳۴ زنان حق رأی و حق انتخاب شدن گرفتند. در سال ۱۹۳۵، ۱۸ زن به نمایندگی مجلس ملی ترکیه انتخاب شدند.

این گزارش از مهدی شبانی در استانبول، درباره‌ی تاریخچه‌ی جنبش‌های فمینیستی در ترکیه است.