تاریخ انتشار: 
1402/01/12

روز الیوسف، زنی علیه استبداد

سوما نگه‌داری‌نیا و منصور محمدی

روز الیوسف، زنی علیه استبداد

فاطمه الیوسف، مشهور به روز الیوسف، بازیگر تئاتر و روزنامه‌نگار لبنانی-مصری و پیشاهنگ زنان روزنامه‌نگار در جهان عرب بود.