تاریخ انتشار: 
1396/03/22

نقض حقوق شهروندان بهائی بر خلاف قانون اساسی

در این نامه، رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، حسین مهرپور به رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی اظهار می‌دارد که هر چند در قانون اساسی و بیانات ریاست جمهوری، رعایت حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی ذکر شده با این وصف، این هیئت با انبوه شکایات و مراجعات از سوی غیرمسلمانان به خصوص بهائیان مواجه است که این قوانین و دستورالعمل‌ها در عمل، اجراء نمی‌شوند. در همین زمینه، نمونه‌های بسیاری از احکام قضایی که در گذشته بدون مبنای قانونی خاص و فقط به استناد به مقررات شرع، صادر شده‌اند، ارسال می‌شود.... چون توقع پاسخ گویی و حلّ مطالبات از رئیس جمهور می‌رود اگر مقدور است با مذاکره با دیگر سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت و حتی مقام معظم رهبری، برای این امور چاره‌اندیشی صورت گیرد.