تاریخ انتشار: 
1396/01/29

محرومیت شهروندان بهائی از تحصیلات دانشگاهی

رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در نامه ای به رئیس دفتر ریاست جمهوری وقت درخواست می‌کند که با توجه به اینکه ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی با رئیس جمهور است پس لازم است تکلیف این مصوبه‌ی شورای مذکور که نفس احراز بهائی بودن، موجب محرومیت از تحصیل و عدم ورود به دانشگاه می‌شود، را مشخص کند. مهرپور، رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در این نامه به ریاست جمهوری پیشنهاد می‌دهد که اصلاحیه‌ای در مصوبه صورت گیرد زیرا در غیر اینصورت، ایراد مجامع حقوق بشری هم چنان باقی خواهد ماند.