تاریخ انتشار: 
1396/02/13

توقیف اموال خانم پروین‌دخت مهاجر به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان

در سال 1369 به حکم شعبه سوم و تأیید شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، کلیه‌ی اموال یک شهروند بهائی به نام پروین‌دخت مهاجر جاسبی به اتهام پیروی از آیین بهائی و خروج از کشور – و سکونت در کشور آلمان- به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان مصادره شده و در سال 1381، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران با استناد به قانون مرتبط با بررسی پرونده‌های اصل 29 قانون اساسی درخواستِ نامبرده جهت بررسی مجدد پرونده‌اش را رد می‌کند.