نسل‌کشی ارامنه

پیش از آغاز جنگ جهانی اول حدود دو میلیون ارمنی در امپراتوری عثمانی می‌زیستند. در پایان جنگ، تنها اندکی از آنها باقی مانده بودند. چرا به رغم مناقشه‌های موجود، کشتار یک‌صد سال قبل ارامنه به دست امپراتوری عثمانی را چیزی جز نسل‌کشی نمی‌توان خواند. چرا هیتلر آتاتورک را می‌ستود؟ هدف هیتلر از اشاره به نسل‌کشی ارامنه پیش از حمله به لهستان چه بود؟ چه شباهت‌هایی میان روش‌های عثمانی‌ها و نازی‌ها می‌توان یافت؟ ابعاد گوناگون نسل‌کشی ارامنه چه بود؟ چرا حکومت ترکیه این نسل‌کشی را انکار می‌کند؟ آیا این حکومت توانسته حافظه‌ی اجتماعی و فرهنگی عاملان، شاهدان و قربانیان این نسل‌کشی را بزداید؟