بهائیان و قانون اساسی

در اوایل تابستان 1358 جامعه‌ی بهائی ایران یک بیانیه و یک نامه‌ی سرگشاده منتشر کرد که مخاطب آن‌ها مقامهای حکومت جدید و مردم ایران بودند. جامعه‌ی بهائی خواهان رفتار منصفانه با اقلیت‌های دینی و اصلاح اصولی از قانون اساسی جدید بود که در آن هیچ حقی برای بهائیان در نظر گرفته نشده بود. این پرونده به علل و پیامدهای تعیینِ دین و مذهب رسمی در قانون اساسی ایران، تبعیض‌ علیه اقلیت‌های دینی و تلاش‌ جامعه‌ی بهائی برای احقاق حقوق خود میپردازد.