تاریخ انتشار: 
1397/10/30

بهرام بیضائی؛ به یاد مادرش

بهرام بیضائی؛ یادی از مادر

بهرام بیضائی که چند هفته پیش هشتاد ساله شد، یادی کرده است از مادرش، شادروان نیره موافق که صدمین سالگرد تولد اوست.