تاریخ انتشار: 
1399/12/28

بازارهای بی‌توقف نوروزی

در روزهای پیش از نوروز، با وجود محدودیت‌های پاندمی، و فشارهای بی‌پایان اقتصادی، بازارهای نوروزی هم‌چنان رونق دارند، و مردم همچنان هفت‌سین می‌خرند و هر آنچه در سبد شادیشان باقیست میبرند تا ماهی و سبزه و سمنو بدان بیفزایند. آنسوتر حاجیفیروز با کُلاهِ دوکی و جامهی سرخاش در خیابانها دایره‌زنگی و تنبک مینوازد و چهرهی بزککردهاش، رنج دوران را پنهان کرده است. برای ما این جنب و جوش نوروزی علاوه بر همه چیز، شاید کوششی قدمتدار برای پاسداری از بازمانده‌ی زندگی و شادی‌هایی‌ست که از ما دریغ شده است.

 

بازار (عکس‌ها از شقایق صادقی)

تجریش و هفت تیر (عکس‌ها از شقایق صادقی)

اهواز

مرکز شهر و محلههای عربنشینِ اهواز. حال و هوای نوروز تحت تأثیر ویروس کرونا مثل هر سال با شور و نشاط همراه نبود با این حال مردم سعی داشتند روحیه ی خود را حفظ کرده و به خرید برای شروع سال جدید بپردازند. (عکس‌ها از شیرین غ)