تاریخ انتشار: 
1401/07/09

جنبش دادخواهان؛ آنچه باید به یاد بیاوریم!

مهدی شبانی - نهال تابش

!جنبش دادخواهان؛ آنچه باید به یاد بیاوریم

سی سال درگیری در ایرلندشمالی میراثی عمیق و تفرقهبرانگیز برجا گذاشته است. ریتا دافی (Rita Duffy) نقاشِ اهل ایرلند شمالی در تلاش برای به خاطر سپردن آن دوران و قربانیان آن از طریق نمادسازی در آثارش با نگاهی دادخواهانه است.