تاریخ انتشار: 
1401/09/27

زن، زندگی، آزادی به روایت هنرمندان

سوما نگهداری‌نیا - منصور محمدی

زن، زندگی، آزادی به روایت هنرمندان

در بیش از سه ماهی که از شروع اعتراض‌های سراسری علیه حکومت جمهوری اسلامی گذشته، کارهای هنری بسیاری در نمایش این اعتراض‌ها تولید شده. این گزارش مجموعه‌ای از نمونه‌های تصویری این آثار است.