تاریخ انتشار: 
1402/06/13

خاطرات یک انقلاب ــ میدان تحریر قاهره

سوما نگه‌داری‌نیا و منصور محمدی

خاطرات یک انقلاب ــ میدان تحریر قاهره

گزارشی از میدان تحریر در قاهره، صحنه‌ی اعتراضات مردمی در مصر که امروز بعد از گذشت دوازده سال از انقلاب بهار عربی، چهره‌ی ‌آن کاملاً تغییر کرده است.