تاریخ انتشار: 
1397/08/01

موافقان و مخالفان حضور زنان در ورزشگاه آزادی