تاریخ انتشار: 
1398/01/05

روز جهانی یادبود قربانیان برده‌داری و تجارت برده

کاری از شاهرخ حیدری