تاریخ انتشار: 
1398/02/16

کامران در تهران

پس از گذشت ۸۰ سال از انقراض شیرهای ایرانی در کشور، جفت نر این گونه جانوری ارزشمند از باغ وحش بریستول انگلستان به باغ وحش ارم منتقل شد.

کاری از شقایق معظمی