تاریخ انتشار: 
1398/05/13

مرگ رؤیا

به مناسبت درگذشتِ رؤیا، خواننده‌ی قدیمی ایرانی

به مناسبت درگذشتِ رؤیا، خواننده‌ی قدیمی ایرانی

کاری از مانا نیستانی