تاریخ انتشار: 
1398/07/05

شمس و مولانا

مخالفت مکارم شیرازی و نوری همدانی با ساختن سریالی بر اساس زندگی مولانا و شمس تبریزی. 

کاری از مانا نیستانی