تاریخ انتشار: 
1398/08/14

اولویت در آموزش

مدیر گروه ادبیات فارسی در دفتر تألیف کتاب‌های درسی از حذف متون نویسندگان و شاعران نامدار دفاع کرد و گفت: «جایی نیاز داشتیم شهید محسن حججی را مطرح کنیم و این بر حافظ و سعدی اولویت داشت».

 

کاری از شقایق معظمی