تاریخ انتشار: 
1398/11/21

سرکوبگران توخالی!

کاری از شاهرخ حیدری