تاریخ انتشار: 
1399/02/01

شطرنج با کرونا

 کاری از مانا نیستانی