تاریخ انتشار: 
1399/04/06

تفکر خشونت‌گرا

کاری از مانا نیستانی