تاریخ انتشار: 
1399/11/05

این یک بازی شطرنج نیست‎

کاری از مانا نیستانی