تاریخ انتشار: 
1400/02/20

مرگ یک شاعر

به مناسبت مرگ قاسم آهنین‌جان

کاری از مانا نیستانی