تاریخ انتشار: 
1403/03/22

سلفی با یکی از مشاهیر معاصر

کاری از مانا نیستانی