تاریخ انتشار: 
1400/07/30

ابوالحسن بنی‌صدر ــ مسئله‌ی بهائیان

در گفتگو با امین ضرغام

ابوالحسن بنی‌صدر ــ مسئله‌ی بهائیان در گفتگو با امین ضرغام

بعد از ظهر روز ۳۰ مرداد سال ۱۳۵۹، ۹ نفر اعضای محفل ملی بهائیان ایران به همراه دو نفر از مشاورانشان توسط جمعی که خودشان را مأمور معرفی می‌کردند، ربوده شدند. این ۹ نفر مسئولیت اداره‌ی جامعه‌ی سیصدهزارنفره‌ی بهائیان ایران را به عهده داشتند. از این جمعِ ربوده شده تا به امروز رد و نشانی در دست نیست.

از جانب بنیاد تسلیمی، که به یاد و نام یکی از آن ۱۱ نفرِ ربوده شده تأسیس شده، امین ضرغام و یاسمن عامری برای یافتن ردی از آن گروه، پژوهشی را آغاز کردند که در جریان آن با جمعی از اهل خبره و مطلعین در این زمینه گفتگو کردند. آنچه در اینجا می‌بینید تکه‌هایی از گفتگوئی‌ست که در فروردین ۱۳۹۲ با آقای ابوالحسن بنی‌صدر در پاریس صورت گرفته و ضبط شده است. آسو به مناسبت درگذشت و به یاد آقای بنی‌صدر این گفتگو را منتشر می‌کند.